STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie na Rzecz odnowy wsi „Odnowica” w dalszej części statutu zwany Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20 poz.104 z póź. zm..) oraz niniejszego statutu.

§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków o charakterze apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym.
 
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Dąbrowa Dolna w gminie Bodzentyn, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swoje cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o jego zarejestrowaniu.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak dla prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.

§5
Stowarzyszenie może współpracować z innymi stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi, innymi jednostkami organizacyjnymi, może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń, związków , fundacji itp. organizacji o zbliżonych celach działania.

§6
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.


II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Odnowa wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze i sztuce.
2. Edukacja dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnych programów.
3. Odnowa kultury duchowej wsi i jej kulturowego dziedzictwa, wykorzystanie tych wartości dla przyszłego rozwoju.
4. Ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych organicznych form jego zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem otulin Parków Narodowych i Krajobrazowych.
5. Promocja szeroko rozumianej kultury źródeł.
6. Profilaktyka i działania resocjalizacyjne adresowane do środowisk zagrożonych kulturowo, ekologicznie i społecznie.
7. Integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe realizowana poprzez seminaria i szkolenia o charakterze naukowym i kulturalnym

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej – Warsztaty Wrażliwości
2. Prowadzneie zespołu artystycznego „Teatr pod Lnianym Niebem”.
3. Współpracę z artystami, innymi stowarzyszeniami, samorządami i innymi podmiotami.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych (wystawy, koncerty, spektakle,festiwale)
6. Skupianie w swych szeregach przedstawicieli różnych środowisk.
7. Gromadzenie funduszy na działalność statutową..
8. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i promocji inicjatyw lokalnych.


III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych ,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni i posiadający zdolność do działań prawnych obywatel polski , a także cudzoziemiec niezależnie od stałego miejsca zamieszkania.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (jak w ust.1) oraz osoba prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową, prawną lub inną na jego rzecz i złoży pisemną deklarację.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia .
4. Członkiem honorowym może być, osoba która wniosła wybitny wkład w rozwój celów stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
    1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
    2) współdecydowania o kierunkach i metodach działania Stowarzyszenia;
    3) bezpośredniego udziału w pracach programowo-organizacyjnych;
    4) uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 pkt.3, a poza tym prawo uczestniczenia w obradach walnych zebrań z głosem doradczym.
3. Członkom honorowym przysługuje głos doradczy we wszelkich sprawach Stowarzyszenia. Członek honorowy nie jest zobowiązany do ponoszenia składek na rzecz Stowarzyszenia ani innych świadczeń.

§12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
3. regularnego opłacania składek członkowskich, a w przypadku członków wspierających również wywiązywania się z zadeklarowanych form współpracy;
4. działanie na rzecz dobrego imienia i rozwoju Stowarzyszenia.

§13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
    1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą
prawną;
    2) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
    3) skreślenia członka z ewidencji przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych świadczeń;
   4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał, regulaminów, lub działanie na niekorzyść Stowarzyszenia, albo któregoś z jej członków;
    5) pozbawienie godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt.4 Sąd Koleżeński zobowiązani są powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin do wniesienia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej wymienionych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 7 dni od daty doręczenia.


IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

§ 15
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są, o ile statut nie stanowi inaczej, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej dwa razy w roku lub częściej na uzasadniony wniosek co najmniej 5 członków lub Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia wszystkich członków na piśmie przynajmniej na 7 dni przed datą odbycia zebrania.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, wspierający oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany w drodze głosowania. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej, gospodarczej oraz zatwierdzanie preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych łącznie z bilansem.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
4. Ustalenie wysokości składek terminu ich wnoszenia i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
5. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu, Sądu Koleżeńskiego
6. Rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
7. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu Stowarzyszenia oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

§18
1. W obradach Walnego Zebrania Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz mogą brać udział członkowie wspierający z głosem doradczym.
2. Na obrady Walnego Zebrania mogą być zaproszone osoby fizyczne lub prawne nie będące członkami, z którymi Stowarzyszenie utrzymuje kontakty i prowadzi interesy.

§19
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem bezpośrednio zarządzającym i wykonawczym Stowarzyszenia, składa się z 3 członków w tym Prezesa i 2 członków.
2. Członkowie Zarządu po upływie kadencji mogą być ponownie wybrani do władz Stowarzyszenia.

§20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do podejmowania wszelkich zobowiązań i rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz składania oświadczenia woli i podpisywania w tym zakresie wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego członka zarządu lub dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd odpowiada prawnie i materialnie za rezultaty swych działań.

§21
Członkiem Zarządu nie może być osoba będąca członkiem Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. Zarząd wybiera ze swojego grona skarbnika i sekretarza.

§22
1. W razie ubycia w czasie kadencji jednego członka ze składu Zarządu, pozostali członkowie dokonują wyboru brakującego członka Zarządu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na okres bieżącej kadencji.
2. Przy ubyciu więcej niż jednego członka Zarządu w okresie kadencji, Walne Zebranie, zwołane w trybie nadzwyczajnym, dokonuje wyborów brakującej ilości członków Zarządu do końca bieżącej kadencji.

§23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie całokształtu spraw Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań ze swej działalności;
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających;
8) wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§24
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. W razie ubycia członków ze składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania Kadencji, w celu uzupełnienia składu odpowiednio stosuje się przepisy § 22 niniejszego statutu.

§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, kontrola winna być przeprowadzona przynajmniej raz w rok;
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań ze swej działalności;
3) zgłaszanie Zarządowi wniosków i uwag w sprawie jego działalności i działalności Stowarzyszenia;
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków co do udzielania Zarządowi absolutorium.

§26
1. Każdy członek Stowarzyszenia, jego pracownik lub osoba świadcząca pracę na podstawie innego tytułu prawnego ma obowiązek udzielać Komisji Rewizyjnej niezbędnych informacji do prowadzonej przez nią działalności.
2. Komisja Rewizyjna odpowiada za rzetelność i prawidłowość prowadzonej działalności.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

§27
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński jest organem powoływanym do rozstrzygania sporów i działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§28
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia;
2) nakładanie kar na członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego celom, w tym także podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§29
1. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
    1) upomnienia;
    2) nagany;
    3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 m-cy do 2 lat;
    4) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
2. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego w sprawach określonych w ust.1 służy prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie określonym w § 13 ust.2.


V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA.

§30
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze itp.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na prowadzoną działalność między innymi z :
    1) składek członkowskich;
    2) darowizn;
    3) spadków;
    4) zapisów;
    5) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
    6) dotacji;
    7) dochodów z ofiarności publicznej;
    8) dochodów z prowadzonej działalności statutowej.

§31
1. Wszelkie uzyskane przez Stowarzyszenie środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie do jego celów i zadań statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.


VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§32
1. Uchwały w przedmiocie zmian statutu, rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności kwalifikowanej większości 3/4 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia lub jego rozwiązanie może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy sprawy te były umieszczone na porządku obrad Walnego Zebrania Członków . Do zawiadomienia o którym mowa w § 16 ust.4 należy dołączy projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§33
1. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach, o której mowa w §1.
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu.