Fragment projektu złożonego 28 kwietnia 2006r do Ministerstwa Pracy i Polityki Sopołecznej
na ktory otrzymalismy dotację w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichCelem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury oraz stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości. Odbędzie się to poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży ze wsi Dąbrowa Dolna i sąsiednich miejscowości gminy Bodzentyn w ramach organizowanych Warsztatów Wrażliwości (m.in.: warsztat muzyczny, wokalny, teatralny, plastyczny, architektoniczny, grafiki komputerowej) pobudzających twórczo i rozwijających zdolności artystyczne. Warsztaty będą się odbywały w starej leśniczówce i pomieszczeniach gospodarczych udostępnionych przez Świętokrzyski Park Narodowy. Każdy blok warsztatowy będzie zakończony prezentacją dorobku warsztatowiczów podczas spektakli , koncertów, wernisaży. Realizacja projektu WW jest próbą zaangażowania młodych ludzi w działalność społeczną poprzez czynny udział w pracach związanych z adaptacją pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na pracownie . Adaptacja tych pomieszczeń będzie odbywała się metodą warsztatową. Projekt będzie dokumentowany i relacjonowany na bieżąco w działającej gazecie internetowej Wirtualna Dąbrowa Dolna.
Głównym problemem w naszym środowisku jest brak propozycji zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży . Oferta gminy w tym zakresie jest żadna, nie funkcjonuje nawet GOK, natomiast odległość naszej wsi od szkół (4 km) uniemożliwia korzystanie z zajęć pozalekcyjnych, gdyż ogranicza ich autobus dowożący do szkoły. Kontakt ze sztuką jest utrudniony ze względu na odległość od większych ośrodków jak np. Kielce. Jest to poważna bariera, ponieważ nawet jeśli młodzież uczy się w Kielcach, to ze względu na pokonywanie prawie godzinnej trasy autobusem ma utrudnioną możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych i z oferty kulturalnej w mieście. Olbrzymią potrzebą jest stworzenie świetlicy wiejskiej z regularnymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania, z możliwością skorzystania z internetu ,z pomocy przy odrabianiu lekcji. Problemem jest również nieumiejętność współdziałania w grupie, porozumiewania się. Warsztaty będą podzielone na bloki tematyczne prowadzone przez profesjonalistów w danej dziedzinie . Warsztaty artystyczne będą wspierane przez działania pedagogiczno -psychologiczne. Zatrudniony będzie psycholog ściśle współpracujący z artystami w obszarach takich jaki integracja grupy – tworzenie norm grupowych, budowa otwartości, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz tolerancji. Rozwój osobisty – kształtowanie poczucia własnej wartości, budowa pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji i wyrażania ich w sposób nieraniący dla innych. Porozumiewanie się – kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się i aktywnego słuchania. Rozwój twórczego myślenia – stymulowanie twórczego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów, kształtowanie wyobraźni twórczej. Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje – zapoznawanie z pojęciem „konflikt”, nabywanie umiejętności jego rozwiązywania, doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Cykle tematyczne będą realizowane w ramach zajęć grupowych jak również kontaktów indywidualnych z dziećmi o charakterze terapeutycznym. Przewidywane są również spotkania z rodzicami dzieci o charakterze edukacyjnym jak również konsultacje problemów wychowawczych i rodzinnych. Metody i techniki pracy w ramach zajęć grupowych :praca w kręgu – technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, „rundka” - pomaga dzieciom zwerbalizować swoje odczucia, „burza mózgów” - aktywizuje grupę, wyzwala jej potencjał twórczy rysunki i prace plastyczne – ważna forma wypowiedzi dla dzieci mających trudności z werbalizacją , pozwalają na przekazanie wiedzy o świecie i swojego stosunku emocjonalnego do jej elementów psychodrama – pozwala wczuć się w sytuację innej osoby i zrozumieć ją, zabawa – dostarcza określonych przeżyć, sprawia radość pozwalając uwolnić się od zdarzeń życiowych, gry psychologiczne – służą realizacji określonych celów rozwojowych, korekcyjnych i edukacyjnych.
Każdy blok tematyczny zakończony będzie prezentacją efektów warsztatów i wspólnym występem prowadzących z uczestnikami
Zamiarem organizatorów jest przede wszystkim:
  1. rozbudzanie zdolności twórczych, uwrażliwianie plastyczne, rozwój zdolności manualnych;
  2. uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, zainteresowanie własnym regionem, nabywanie przyzwyczajeń związanych z aktywnym wypoczynkiem i turystyką;
  3. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości, rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
  4. umożliwienie bezpośredniego dostępu do wiedzy, kontaktu z wybitnymi twórcami;
Warsztaty Wrażliwości nie używają ram w postaci konkretnego programu nauczania, a działają według klucza, który otwiera dzieciom i młodzieży drogę do wiedzy, dorobku i ducha artystów opierających swoją twórczość na naturalnej potrzebie tworzenia. Kontakt z tymi twórcami pozwala dzieciom i młodzieży wiejskiej czerpać ze źródeł własnej kreatywności i pokładów sztuki leżących w każdym człowieku. Interdyscyplinarność warsztatów daje możliwość wyboru zajęć. Jest to również propozycja alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i integracji młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Warsztaty Wrażliwości będą funkcjonować przez cały rok i warsztaty będą kontynuowane szczególnie poprzez regularne cotygodniowe próby Teatru po Lnianym Niebem i Wielokulturowego Zespołu Ludowego Wioha.
Bezpośrednim efektem projektu będzie stworzenie świetlicy wiejskiej , miejsca w którym będzie mógł być realizowany przez młodzież serwis lokalny i gazeta . Praca nad serwisem zaktywizuje młodzież, pobudzi jej aspiracje poznawcze i twórcze oraz pozwoli włączyć się w działalność społeczną i publiczną. Zbieranie i formułowanie informacji o Dąbrowie Dolnej pomoże w budowaniu własnej tożsamości kulturowej, a możliwość prezentacji w sieci globalnej i w lokalnym środowisku sprzyjać będzie niwelowaniu kompleksów wobec rówieśników z większych miast, dając poczucie współuczestnictwa w tworzeniu cywilizacji globalnej. Praca w Internecie będzie najlepszą metodą oswojenia się z tym medium, będącym dla młodzieży w mieście naturalnym dostępem do informacji. Warsztaty będą działać stymulująco na młodzież wspierając jej rozwój w dziedzinach - technologie informacyjne, doskonalenie umiejętności językowych, plastyka. Pisanie artykułów do gazety pomoże skonfrontować w sieci znajomość dziedzin wynikających z własnego zainteresowania młodzieży.

>>>